JUMP TO CONTENT

Intern, Key Account Management

 1. Intern
 2. Interns
 3. Muang Champassak

Job description


About the opportunity

"To be the most loved everyday food and groceries destination!” - that’s our mission at foodpanda (small ‘f’).

foodpanda is the largest food and grocery delivery platform in Asia, outside of China. Operating in more than 400 cities across 11 markets, we continue to expand and grow in our core food delivery business, as well as in new verticals like grocery deliveries, with a strong tech infrastructure at our core. From our restaurants-partners, cloud kitchens and cloud grocery stores — foodpanda is just one tap away, getting everything you need into your hands quickly and conveniently!

If you love working with technology to create solutions and are not afraid to roll up your sleeves to get things done, you will find your tribe here at foodpanda. foodpanda comprises of people from more than 60 nationalities, and we believe in winning through diversity.

foodpanda is part of the Delivery Hero Group, the world’s leading local delivery platform operating in 70+ countries worldwide.

“ເພື່ອເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດ!” - ນັ້ນແມ່ນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ ຟູດແພນດ້າ ('f' ຂະໜາດນ້ອຍ).

ຟູດແພນດ້າ ແມ່ນແພລັດຟອມຈັດສົ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ, ນອກປະເທດຈີນ. ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 400 ເມືອງໃນທົ່ວ 11 ຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໂຕໃນທຸລະກິດຈັດສົ່ງອາຫານຫຼັກຂອງພວກເຮົາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນຂະແໜງທຸລະກິດໃໝ່ເຊັ່ນ: ການຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້, ໂດຍຜ່ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຂັ້ມແຂງເຊິ່ງເປັນແກ່ນຫຼັກຂອງພວກເຮົາ. ຟູດແພນດ້າ ຢູ່ໃກ້ທ່ານພຽງແຕ່ປາຍນິ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຈາກຮ້ານອາຫານ-ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ເຮືອນຄົວອອນໄລນ໌ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ!

ຖ້າທ່ານມັກເຮັດວຽກກັບເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສ້າງວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະລົງມືເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດ, ທ່ານຈະພົບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ ຟູດແພນດ້າ. ຟູດແພນດ້າ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຄົນຈາກກວ່າ 60 ສັນຊາດ, ແລະ ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການເອົາຊະນະດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

ຟູດແພນດ້າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ, ທີ່ເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານແພລັດຟອມຈັດສົ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນລະດັບໂລກ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ 70+ ປະເທດທົ່ວໂລກ."


What you need to be successful

 • ຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກົດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ, ມະນຸດສຳພັນດີ, ທັດສະນະຄະຕິດີ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
 • ສາມາດຮັບຜິດຊອບວຽກໂຕເອງໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຊ່ວຍ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການລິເລີ່ມ
 • ຖ້າມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຊື້ຂາຍອາຫານອອນລາຍ ຫຼື ກ່ຽວກັບ/ຄ້າຍຄື ບໍລິສັດ foodpanda ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີທັກສະການສື່ສານ, ການຊັກຊວນເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ການລາຍງານທີ່ດີ.


Who we are

"To be the most loved everyday food and groceries destination!” - that’s our mission at foodpanda (small ‘f’).

foodpanda is the largest food and grocery delivery platform in Asia, outside of China. Operating in more than 400 cities across 11 markets, we continue to expand and grow in our core food delivery business, as well as in new verticals like grocery deliveries, with a strong tech infrastructure at our core. From our restaurants-partners, cloud kitchens and cloud grocery stores — foodpanda is just one tap away, getting everything you need into your hands quickly and conveniently!

If you love working with technology to create solutions and are not afraid to roll up your sleeves to get things done, you will find your tribe here at foodpanda. foodpanda comprises of people from more than 60 nationalities, and we believe in winning through diversity.

foodpanda is part of the Delivery Hero Group, the world’s leading local delivery platform operating in 70+ countries worldwide.

“ເພື່ອເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດ!” - ນັ້ນແມ່ນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ ຟູດແພນດ້າ ('f' ຂະໜາດນ້ອຍ).

ຟູດແພນດ້າ ແມ່ນແພລັດຟອມຈັດສົ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ, ນອກປະເທດຈີນ. ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 400 ເມືອງໃນທົ່ວ 11 ຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໂຕໃນທຸລະກິດຈັດສົ່ງອາຫານຫຼັກຂອງພວກເຮົາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນຂະແໜງທຸລະກິດໃໝ່ເຊັ່ນ: ການຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້, ໂດຍຜ່ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຂັ້ມແຂງເຊິ່ງເປັນແກ່ນຫຼັກຂອງພວກເຮົາ. ຟູດແພນດ້າ ຢູ່ໃກ້ທ່ານພຽງແຕ່ປາຍນິ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຈາກຮ້ານອາຫານ-ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ເຮືອນຄົວອອນໄລນ໌ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ!

ຖ້າທ່ານມັກເຮັດວຽກກັບເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສ້າງວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະລົງມືເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດ, ທ່ານຈະພົບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ ຟູດແພນດ້າ. ຟູດແພນດ້າ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຄົນຈາກກວ່າ 60 ສັນຊາດ, ແລະ ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການເອົາຊະນະດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

ຟູດແພນດ້າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ, ທີ່ເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານແພລັດຟອມຈັດສົ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນລະດັບໂລກ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ 70+ ປະເທດທົ່ວໂລກ."


What's in it for you

ສະຫວັດດີການ:

 • ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກແບບໄດນາມິກ ແລະ ທ້າທາຍ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ.
 • ວັດທະນະທຳອົງກອນທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນເປັນເຈົ້າການໃນວຽກ ແລະ ສາຍອາຊີບຂອງທ່ານ.
 • ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກທີ່ມ່ວນຊື່ນ ທີ່ມາພ້ອມກັບກິດຈະກຳຂອງທີມ ແລະ ບໍລິສັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.
 • ໂອກາດໃນການເປັນສ່ວນໜຶ່ງພາຍໃນທີມທີ່ມີຄວາມສຸກ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຊີວິດຊີວາ, ແລະ ມີຄວາມ SMART ທີ່ມຸ້ງໝັ້ນໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນ.
 • ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາທ່ານທັງໃນດ້ານສ່ວນຕົວ ແລະ ດ້ານອາຊີບ.
List #1

Some roles you might be interested in

We are sorry but your search has returned no results.


Please try some of the links below to find what you are looking for:

 1. Technology Jobs
 2. MarketingJobs
 3. Product Jobs
 4. People Jobs
 5. Data & Analytics Jobs

 1. Muang Champassak
Search